برج آرمانی
مجتمع مسکونی هنر
قبلی
بعدی

نمونه پروژه های پیمانکاری آپارتمان شرکت ساختمانی ایماژ

کارفرما: آقای منصورکیایی
محل پروژه: تنکابن، فردوسی غربی
سال اجرا: ۱۳۹۱
مساحت کل: ۸۹۰ متر
تعداد طبقات: ۴ طبقه روی پیلوت
کارفرما: آقای عبیری
محل پروژه: تنکابن، کریم آباد
سال اجرا: ۱۳۹۲
مساحت کل: ۹۳۲ متر
تعداد طبقات: ۴ طبقه روی پیلوت
مجتمع تجاری-مسکونی آسمان
کارفرما: آقای نیاستی

محل پروژه: رامسر، اربکله
سال اجرا: ۱۴۰۰
مساحت کل: ۹۵۷ متر
تعداد طبقات: ۳ طبقه روی پیلوت

مجتمع مسکونی پالم

کارفرما: آقای رشوند
محل پروژه: متل قو، دریاگوشه
سال اجرا: ۱۳۹۹
مساحت کل : ۹۹۵متر
تعداد طبقات: ۴ طبقه روی پیلوت