برج آرمانی
مجتمع مسکونی هنر
قبلی
بعدی

نمونه پروژه های پیمانکاری اماکن تجاری اداری شرکت ساختمانی ایماژ

کارفرما: آقای منصورکیایی
محل پروژه: تنکابن، فردوسی غربی
سال اجرا: ۱۳۹۱
مساحت کل: ۸۹۰ متر
تعداد طبقات: ۴ طبقه روی پیلوت
کافی شاپ و رستوران بام شهسوار
کارفرما: آقای کرمزاده

محل پروژه: تنکابن، قلعه گردن
سال اجرا: ۱۳۹۹
مساحت کل: ۱۶۳۷ متر
تعداد طبقات: ۲

کارفرما: آقای منصورکیایی
محل پروژه: تنکابن، فردوسی غربی
سال اجرا: ۱۳۹۱
مساحت کل: ۸۹۰ متر
تعداد طبقات: ۴ طبقه روی پیلوت
کافی شاپ و رستوران بام شهسوار
کارفرما: آقای کرمزاده

محل پروژه: تنکابن، قلعه گردن
سال اجرا: ۱۳۹۹
مساحت کل: ۱۶۳۷ متر
تعداد طبقات: ۲