شهرک پالازو ۱
پروژه شهرکی تنکابن-شیرود
پالازو ۲
قبلی
بعدی

نمونه پروژه های پیمانکاری شرکت ساختمانی ایماژ

شهرک پالازو ۱

کارفرما: آقای محمدی
محل پروژه: تنکابن، نشتارود، زوار
سال اجرا: ۱۳۹۷
مساحت کل شهرک: ۲۱۸۰متر
تعداد ویلاها: ۹
شهرک پالازو-تنکابن-زوار
کارفرما: آقای دلفروزی
محل پروژه: تنکابن، شیرود، لپاسر
سال اجرا: ۱۳۹۴
مساحت کل شهرک: ۳۹۹۷ متر
تعداد ویلاها: ۲۴
اجرای پروژه شهرکی تنکابن شیرود

شهرک پلازو۱

کارفرما: آقای محمدی
محل پروژه: تنکابن، نشتارود، زوار
سال اجرا: ۱۳۹۷
مساحت کل شهرک: ۲۱۸۰متر
تعداد ویلاها: ۹
اجرای پروژه شهرکی تنکابن شیرود
کارفرما: آقای دلفروزی
محل پروژه: تنکابن، شیرود، لپاسر
سال اجرا: ۱۳۹۴
مساحت کل شهرک: ۳۹۹۷ متر
تعداد ویلاها: ۲۴
اجرای پروژه شهرکی تنکابن شیرود