ویلا قصر سپید

نمونه پروژه های پیمانکاری ویلا شرکت ساختمانی ایماژ

ویلا فرشتگان
کارفرما: آقای کیانی

محل پروژه: تنکابن، شیرود
سال اجرا: ۱۳۹۹
مساحت کل: ۸۹۰ متر
تعداد ویلا: ۲

کارفرما: آقای نوذری

محل پروژه: تنکابن
سال اجرا: ۱۳۹۸
مساحت کل: ۴۸۴ متر
تعداد طبقات: ۱

ویلا رادین
کارفرما: آقای قاسمی

محل پروژه: عباس آباد
سال اجرا: ۱۳۹۹
مساحت کل: ۲۹۷ متر
تعداد طبقات: ۱

ویلا قصر سپید

کارفرما: آقای کاووسی

محل پروژه: تنکابن
سال اجرا: ۱۳۹۸
مساحت کل: ۱۶۰۰ متر
تعداد طبقات: ۲